• CENNÍK.

  Vymeň zopár za zábavu a super zážitky zo splavu!

  Orava Splav hlavička POŽIČOVŇA - CENNÍK

LODE

 • COLORADO 450
  44 € / deň
  Nafukovací raft / čln COLORADO 450
  6-miestny nafukovací raft COLORADO 450, 6 x pádlo, 6 x vesta, pumpa
 • COLORADO 360
  34 € / deň
  Nafukovací raft / čln COLORADO 360
  4-miestny nafukovací raft COLORADO 360, 4 x pádlo, 4 x vesta, pumpa
 • PALAVA
  18 € / deň
  Nafukovacie kanoe PALAVA
  2-miestne nafukovacie kanoe PALAVA, 2 x pádlo, 2 x vesta, pumpa

VÝSTROJ

 • plávacia vesta
  1 € / deň
  1 ks
 • pádlo
  1 € / deň
  1 ks
 • pumpa
  1 € / deň
  1 ks
 • barel
  1 € / deň
  1 ks

INÉ

 • doprava
  dohodou
 • inštruktor
  dohodou
 • organizované splavy
  dohodou
 • firemné splavy
  dohodou
 • školské splavy
  dohodou

Jasné pravidlá = dobré vzťahy. Pozorne si teda prečítaj podmienky prenájmu. Ak ti bude niečo nejasné, daj nám vedieť, radi ti všetko vysvetlíme.

Podmienky prenájmu:

 1. Pri prevzatí predmetu nájmu, alebo pri začatí splavu je nájomca povinný nahlásiť poškodenie, nadmerné znečistenie a iné nedostatky bezodkladne sms správou na tel. číslo 0903 645 588, alebo 0903 657 992 a vyhotoviť o tom fotodokumentáciu. Ak tak neurobí, považujú sa takéto nedostatky za spôsobené nájomcom.
 2. V prípade straty, zničenia, alebo odcudzenia ktoréhokoľvek z predmetov nájmu sa nájomca zaväzuje zaplatiť bezodkladne náhradu škody vo výške obstarávacej ceny. Za poškodenie, nadmerné opotrebenie a pod. sa nájomca zaväzuje uhradiť náklady na jeho opravu. Výšku náhrady pri prípadnej oprave predmetu nájmu určí prenajímateľ, pričom tá nesmie presahovať výšku obstarávacej ceny.
 3. Nájomca je povinný všetky kusy predmetu nájmu vrátiť v stave zodpovedajúcom bežnému opotrebeniu, dôkladne vyčistené a suché. V prípade, že lode nájomca preberá zbalené vo vakoch, je povinný lode vrátiť rovnako zbalené.
 4. Poplatok za vrátenie znečistenej lode je: raft 6 €, pálava 3€.
 5. Prenajatý športový materiál sa musí vrátiť do 18:00 hod., pokiaľ sa prenajímateľ s nájomcom výslovne nedohodnú inak.

Tu si možeš pozrieť celú nájomnú zmuvu. Alebo si ju stiahni ako PDF súbor.